See also

Simon STOYLE

Name: Simon STOYLE
Sex: Male
Father: William (Bill) John Douglass STOYLE
Mother: Marian